دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفا کتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی (1398) / کرمی مقدم ، حمید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکرمی مقدم ، حمید، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/5 98
عنوان :تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفا کتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی
تکرار نام مولف :نگارش: حمید کرمی مقدم
سال نشر :1398
صفحه شمار:97ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (1398) / عباسیان ، لیلا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعباسیان ، لیلا، نویسنده
شماره بازیابی :IM ‭/98 98
عنوان :ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
تکرار نام مولف :نگارش:لیلا عباسیان
سال نشر :1398
صفحه شمار:71ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان شرکت جهان افروز (1398) / صادقی ، ریحانه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصادقی ، ریحانه، نویسنده
شماره بازیابی :IM ‭/97 98
عنوان :نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارآیی کارکنان شرکت جهان افروز
تکرار نام مولف :نگارش:ریحانه صادقی
سال نشر :1398
صفحه شمار:89ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی عملکرد انواع دیگ های بخار و روش های طراحی ، نصب ، راه اندازی وکنترل پروژه بر روی آنها (1398) / پرتانی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپرتانی ، حسین، نویسنده
شماره بازیابی :IM ‭/96 98
عنوان :بررسی عملکرد انواع دیگ های بخار و روش های طراحی ، نصب ، راه اندازی وکنترل پروژه بر روی آنها
تکرار نام مولف :نگارش:حسین پرتانی ، مهدی نوروزی
سال نشر :1398
صفحه شمار:49ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تجزیه و تحلیل شرکت گازار (1398) / ثابت مقدم ، ندا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهثابت مقدم ، ندا، نویسنده
شماره بازیابی :IM ‭/95 98
عنوان :تجزیه و تحلیل شرکت گازار
تکرار نام مولف :نگارش:ندا ثابت مقدم
سال نشر :1398
صفحه شمار:55ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تحلیل و بهبود سیستم پذیرش هتل (1398) / ترابی نیا ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهترابی نیا ، مرتضی، نویسنده
شماره بازیابی :IM ‭/94 98
عنوان :تحلیل و بهبود سیستم پذیرش هتل
تکرار نام مولف :نگارش:مرتضی ترابی نیا
سال نشر :1398
صفحه شمار:43ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مدل بهینه سازی چند هدفه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با تاکید بر عوامل انرژی در حمل و نقل (1398) / دهقان پور ، پریسا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهقان پور ، پریسا، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A IM ‭/31 98
عنوان :مدل بهینه سازی چند هدفه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز با تاکید بر عوامل انرژی در حمل و نقل
تکرار نام مولف :نگارش: پریسا دهقان پور
سال نشر :1398
صفحه شمار:115ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی قابلیتهای بومشناسی فرهنگی در گردشگری پایدار با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی شهرستان کلات (1398) / خواجه ، راحله، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخواجه ، راحله، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A GM ‭/2 98
عنوان :بررسی قابلیتهای بومشناسی فرهنگی در گردشگری پایدار با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی شهرستان کلات
تکرار نام مولف :نگارش: راحله خواجه
سال نشر :1398
صفحه شمار:133ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی نقش واسط ارزش مشتری، ارزش ویژه برند و رضایت در رابطه بین نوآوری بازاریابی و نوآوری فناوری با تبلیغات دهان‌به‌دهان (مورد مطالعه مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان) (1398) / کریمی الیاتو ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریمی الیاتو ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :‭A.M BM ‭/33 98
عنوان :بررسی نقش واسط ارزش مشتری، ارزش ویژه برند و رضایت در رابطه بین نوآوری بازاریابی و نوآوری فناوری با تبلیغات دهان‌به‌دهان (مورد مطالعه مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان)
تکرار نام مولف :نگارش: فاطمه کریمی الیاتو
سال نشر :1398
صفحه شمار:87ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی (1398) / شجاعی فرد ، پیام، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشجاعی فرد ، پیام، نویسنده
شماره بازیابی :M.A AC ‭/53 98
عنوان :دستکاری در سود ناخالص از طریق تغییر طبقه بندی
تکرار نام مولف :نگارش: پیام شجاعی فرد
سال نشر :1398
صفحه شمار:69ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :27