دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

صفحه خانه

تازه‌های کتابخانه :

 
شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهترین مدل بانکداری جهت حمایت از صادرات با استفاده از تکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (1396) / صبور ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصبور ، رضا، نویسنده
عنوان :شناسایی و اولویت بندی شاخص های بهترین مدل بانکداری جهت حمایت از صادرات با استفاده از تکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی
تکرار نام مولف :پژوهشگر:رضاصبور
سال نشر :1396
صفحه شمار:130ص
رده‌بندی کنگره :‭M.S IM ‭/10 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مسیریابی-مکان یابی مواد خطرناک با در نظر گرفتن شاخص ریسک در قالب شبکه هاب با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری (1396) / نوروزی ، ماجده، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوروزی ، ماجده، نویسنده
عنوان :مسیریابی-مکان یابی مواد خطرناک با در نظر گرفتن شاخص ریسک در قالب شبکه هاب با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
تکرار نام مولف :پزوهشگر:ماجده نوروزی
سال نشر :1396
صفحه شمار:78ص
رده‌بندی کنگره :‭M.S IM ‭/9 95

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک کشاورزی بخش بیستون (هرسین) (1396) / احمدی ، امین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاحمدی ، امین، نویسنده
عنوان :بررسی میزان فلزات سنگین کادمیوم و سرب در خاک کشاورزی بخش بیستون (هرسین)
تکرار نام مولف :پزوهشگر:امین احمدی
سال نشر :1396
صفحه شمار:84ص
رده‌بندی کنگره :M.S EN ‭/3 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شناسایی عوامل کاهنده اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین و سطح بندی و رتبه بندی آن ها با استفاده از روشISM وتکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه :صنعت داروسازی شهر مشهد) (1396) / مظفر ، سمیه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمظفر ، سمیه، نویسنده
عنوان :شناسایی عوامل کاهنده اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین و سطح بندی و رتبه بندی آن ها با استفاده از روشISM وتکنیک دیمتل فازی (مورد مطالعه :صنعت داروسازی شهر مشهد)
تکرار نام مولف :پژوهشگر:سمیه مظفر
سال نشر :1396
صفحه شمار:80ص
رده‌بندی کنگره :‭M.S IM ‭/8 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

انتخاب راه حل سازمانی مناسب هوش تجاری در صنعت خودرو با استفاده از رهیافت نظریه بازی ها(مورد مطالعه:شرکت ایران خودرو و سایپا) (1396) / زهرائی ، سیده عاطفه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزهرائی ، سیده عاطفه، نویسنده
عنوان :انتخاب راه حل سازمانی مناسب هوش تجاری در صنعت خودرو با استفاده از رهیافت نظریه بازی ها(مورد مطالعه:شرکت ایران خودرو و سایپا)
تکرار نام مولف :پژوهشگر:سیده عاطفه زهرائی
سال نشر :1396
صفحه شمار:135ص
رده‌بندی کنگره :‭M.S IM ‭/7 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی یک مدل استوار جهت کوچک و سبز نمودن زنجیره تامین در شرایط ورشکستگی (1396) / پوراکبری ، وجیهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپوراکبری ، وجیهه، نویسنده
عنوان :طراحی یک مدل استوار جهت کوچک و سبز نمودن زنجیره تامین در شرایط ورشکستگی
تکرار نام مولف :پژوهشگر:وجیهه پوراکبری
سال نشر :1396
صفحه شمار:139ص
رده‌بندی کنگره :M.s IM ‭/6 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی یک مدل بهینه بازیNنفره برای افزایش سهم بازار شرکت های توضیع دارو با استفاده از تصمیم گیری گروهی(FANP) ونظریه بازی ها (1396) / ابراهیمی نژاد ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیمی نژاد ، حسین، نویسنده
عنوان :طراحی یک مدل بهینه بازیNنفره برای افزایش سهم بازار شرکت های توضیع دارو با استفاده از تصمیم گیری گروهی(FANP) ونظریه بازی ها
تکرار نام مولف :پژوهشگر:حسین ابراهیمی نژاد
سال نشر :1396
صفحه شمار:87ص
رده‌بندی کنگره :M.s IM ‭/5 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

خانه سالمندان (1396) / پاک رضوانی ، هاجر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاک رضوانی ، هاجر، نویسنده
عنوان :خانه سالمندان
تکرار نام مولف :پزوهشگر:هاجر پاک رضوانی
سال نشر :1396
صفحه شمار:73ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/192 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

هتل 4 ستاره (1395) / قربانزاده ، زهره، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقربانزاده ، زهره، نویسنده
عنوان :هتل 4 ستاره
تکرار نام مولف :پژوهشگر:زهره قربانزاده
سال نشر :1395
صفحه شمار:125ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/191 95

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی مجتمع مسکونی سبز طبقاتی (1396) / وجدانی ، محمدمهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهوجدانی ، محمدمهدی، نویسنده
عنوان :طراحی مجتمع مسکونی سبز طبقاتی
تکرار نام مولف :پژوهشگر:محمدمهدی وجدانی
سال نشر :1396
صفحه شمار:150ص
رده‌بندی کنگره :AR ‭/190 96

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی