دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
موزه موسیقی (1397) / رحیمیان ، مجید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحیمیان ، مجید، نویسنده
رده‌بندی کنگره :AR ‭/256 97
عنوان :موزه موسیقی
تکرار نام مولف :نگارش:مجید رحیمیان
سال نشر :1397
صفحه شمار:118ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

طراحی فرهنگسرا با رویکرد تعاملات اجتماعی (1397) / نوعی ، علی اکبر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنوعی ، علی اکبر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :AR ‭/275 97
عنوان :طراحی فرهنگسرا با رویکرد تعاملات اجتماعی
تکرار نام مولف :نگارش:علی اکبر نوعی
سال نشر :1397
صفحه شمار:187ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کنترل و کیفیت اماری (1397) / سبزیان ، سهراب، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسبزیان ، سهراب، نویسنده
رده‌بندی کنگره :IM ‭/84 97
عنوان :کنترل و کیفیت اماری
تکرار نام مولف :نگارش:سهراب سبزیان
سال نشر :1397
صفحه شمار:47ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

عوامل موثر در تغییر الگوی کشت جهت استفاده بهینه از منابع آب موجود(مطالعه موردی:دشت نیشابور) (1397) / عارفخانی ، بی بی جان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعارفخانی ، بی بی جان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :M.S EN ‭/9 97
عنوان :عوامل موثر در تغییر الگوی کشت جهت استفاده بهینه از منابع آب موجود(مطالعه موردی:دشت نیشابور)
تکرار نام مولف :نگارش:بی بی جان عارفخانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:125ص
مواد همراه :CD

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی میزان مشارکت مردم در طرح تفکیک از مبدا زباله های جامد خانگی و ارائه راهکار برای افزایش مشارکت مردم در این طرح(نمونه موردی:منطقه 1 کلان شهر مشهد) (1397) / غلامی ، نرجس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغلامی ، نرجس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.S EN ‭/8 97
عنوان :ارزیابی میزان مشارکت مردم در طرح تفکیک از مبدا زباله های جامد خانگی و ارائه راهکار برای افزایش مشارکت مردم در این طرح(نمونه موردی:منطقه 1 کلان شهر مشهد)
تکرار نام مولف :نگارش:نرجس غلامی
سال نشر :1397
صفحه شمار:217ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397) / زمانی ثانی ، فهیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزمانی ثانی ، فهیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :M.S AC ‭/35 97
عنوان :بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سرمایه انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تکرار نام مولف :نگارش:فهیمه زمانی ثانی
سال نشر :1397
صفحه شمار:155ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر اخلاق حسابداری بر شک و تردید حرفه ای حسابرسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1397) / افچنگی ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهافچنگی ، مهدی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A SM ‭/34 97
عنوان :بررسی تاثیر اخلاق حسابداری بر شک و تردید حرفه ای حسابرسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تکرار نام مولف :نگارش:مهدی افچنگی
سال نشر :1397
صفحه شمار:145ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی تأثیر شاخص های شهر هوشمند در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :منطقه 21مشهد) (1397) / قاسم پور آبکوه ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقاسم پور آبکوه ، رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A UR ‭/38 97
عنوان :ارزیابی تأثیر شاخص های شهر هوشمند در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :منطقه 21مشهد)
تکرار نام مولف :نگارش:رضا قاسم پور آبکوه
سال نشر :1397
صفحه شمار:158ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی تحقق پذیری توسعه درون زا با تاکید بر پایداری نمونه موردی:محله وثوق شهر بجنورد (1397) / رحیمی ، فهیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرحیمی ، فهیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A UR ‭/37 97
عنوان :ارزیابی تحقق پذیری توسعه درون زا با تاکید بر پایداری نمونه موردی:محله وثوق شهر بجنورد
تکرار نام مولف :نگارش:فهیمه رحیمی
سال نشر :1397
صفحه شمار:194ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعات و ظرفیت بدهب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (1397) / خاکشور برجی ، آرزو، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخاکشور برجی ، آرزو، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A IM ‭/18 97
عنوان :بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعات و ظرفیت بدهب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تکرار نام مولف :نگارش:آرزو خاکشور برجی
سال نشر :1397
صفحه شمار:90ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :22