دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
سنجش و تحلیل مولفههای ویژه توانیابان در فضاها و عرصههای همگانی (نمونه مورد مطالعه : پارک ملت مشهد) (1398) / نیکبخت ، سجاد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنیکبخت ، سجاد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :UR ‭/119 98
عنوان :سنجش و تحلیل مولفههای ویژه توانیابان در فضاها و عرصههای همگانی (نمونه مورد مطالعه : پارک ملت مشهد)
تکرار نام مولف :مولف: سجاد نیکبخت
سال نشر :1398
صفحه شمار:131ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی تأثیر شمولیت اجتماعی بر رضایتمندی از مبلمان شهری نمونه موردی(منطقه ثامن مشهد) (1398) / خاکباز ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهخاکباز ، محمدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :UR ‭/118 98
عنوان :بررسی تأثیر شمولیت اجتماعی بر رضایتمندی از مبلمان شهری نمونه موردی(منطقه ثامن مشهد)
تکرار نام مولف :مولف:محمدرضا خاکباز
سال نشر :1398
صفحه شمار:108ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری در منطقه 3 مشهد مقدس با استفاده از روش اطلاعات جغرافیایی و مدل AHP (1398) / امینی ، محمدامین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهامینی ، محمدامین، نویسنده
رده‌بندی کنگره :UR ‭/117 98
عنوان :ارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری در منطقه 3 مشهد مقدس با استفاده از روش اطلاعات جغرافیایی و مدل AHP
تکرار نام مولف :مولف: محمدامین امینی
سال نشر :1398
صفحه شمار:124ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پیش بینی تمایل حضور و تبلیغات شفاهی مجازی بر اساس بازاریابی تجربی در مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان مشهد (1398) / فتوت ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفتوت ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A SM ‭/15 98
عنوان :پیش بینی تمایل حضور و تبلیغات شفاهی مجازی بر اساس بازاریابی تجربی در مشتریان باشگاه های ورزشی بانوان مشهد
تکرار نام مولف :مولف: زهرا فتوت
سال نشر :1398
صفحه شمار:122ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

ارزیابی تاثیر توسعه شهر الکترونیک در وضعیت مدیریت شهری (نمونه موردی:منطقه 1) (1397) / سلطانی روشناوند ، سلمان، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسلطانی روشناوند ، سلمان، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A UR ‭/52 97
عنوان :ارزیابی تاثیر توسعه شهر الکترونیک در وضعیت مدیریت شهری (نمونه موردی:منطقه 1)
تکرار نام مولف :مولف: سلمان سلطانی روشناوند
سال نشر :1397
صفحه شمار:171ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

سنجش رضایت جامعه ی محلی از تجهیز خانه های بوم گردی و تاثیر آن بر توسعه ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی:روستای روئین،خراسان شمالی) (1397) / حکمت ، بنفشه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحکمت ، بنفشه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/4 98
عنوان :سنجش رضایت جامعه ی محلی از تجهیز خانه های بوم گردی و تاثیر آن بر توسعه ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی:روستای روئین،خراسان شمالی)
تکرار نام مولف :مولف: بنفشه حکمت
سال نشر :1397
صفحه شمار:129ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی اثرات اقتصادی،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی،مطالعه موردی روستاهای کنگ و نغندر استان خراسان رضوی (1397) / رستمی ، المیرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرستمی ، المیرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M.A GE ‭/3 98
عنوان :بررسی اثرات اقتصادی،اجتماعی -فرهنگی و زیست محیطی بوم گردشگری بر جوامع محلی،مطالعه موردی روستاهای کنگ و نغندر استان خراسان رضوی
تکرار نام مولف :نگارش:المیرا رستمی
سال نشر :1397
صفحه شمار:117ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

پایش، بررسی و حذف آلودگی های نفتی از سواحل و دریاها (1398) / سراوانی ، مینا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسراوانی ، مینا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :EN ‭/81 98
عنوان :پایش، بررسی و حذف آلودگی های نفتی از سواحل و دریاها
تکرار نام مولف :مولف: مینا سراوانی
سال نشر :1398
صفحه شمار:47ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مشکل ناشناخته جهانی:بحران آب (1398) / رهانی ، علیرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرهانی ، علیرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :EN ‭/80 98
عنوان :مشکل ناشناخته جهانی:بحران آب
تکرار نام مولف :مولف: علیرضا رهانی
سال نشر :1398
صفحه شمار:28ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

فرسایش و حفاظت خاک (1398) / حکم آبادی ، محمدرضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحکم آبادی ، محمدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :EN ‭/79 98
عنوان :فرسایش و حفاظت خاک
تکرار نام مولف :مولف: محمدرضا حکم آبادی
سال نشر :1398
صفحه شمار:78ص

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :13