دسترسی همگانی(OPAC) کتابخانه موسسه آموزش عالی بینالود

تازه‌های کتابخانه :

 
تاثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل سویا بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر (1399) / نورشاهی ، دنیا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنورشاهی ، دنیا، نویسنده
شماره بازیابی :‭MS.SP ‭/7 99
عنوان :تاثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل سویا بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر
تکرار نام مولف :نگارش: دنیا نورشاهی
سال نشر :1399
صفحه شمار:107ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی (1399) / کرمی مقدم ، حمید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکرمی مقدم ، حمید، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/6 99
عنوان :تاثیر چهارهفته تمرین تناوبی شدید همراه و بدون مصرف مکمل ال-آرژنین آلفاکتوگلوتارات بر شاخص های هماتولوژیک و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای قدرتی
تکرار نام مولف :نگارش: حمید کرمی مقدم
سال نشر :1399
صفحه شمار:922
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر شش هفته تمرینات دایره ای با شدت های متفاوت و مصرف مکمل چای سبز بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و ترکیب بدن دانش آموزان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن (1399) / شکیبایی نژاد ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکیبایی نژاد ، مهدی، نویسنده
شماره بازیابی :‭MS.SP ‭/5 99
عنوان :تاثیر شش هفته تمرینات دایره ای با شدت های متفاوت و مصرف مکمل چای سبز بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و ترکیب بدن دانش آموزان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن
تکرار نام مولف :نگارش: مهدی شکیبایی نژاد
سال نشر :1399
صفحه شمار:75ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

مقایسه اثر شش هفته تمرینات فانکشنال و پلیومتریک و مصرف مکمل بتاآلانین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی، قدرت، و تعادل تکواندوکاران جوان (1399) / رمضانی ، وحید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرمضانی ، وحید، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/4 99
عنوان :مقایسه اثر شش هفته تمرینات فانکشنال و پلیومتریک و مصرف مکمل بتاآلانین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی، قدرت، و تعادل تکواندوکاران جوان
تکرار نام مولف :نگارش: وحید رمضانی
سال نشر :1399
صفحه شمار:78ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تأثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل چیا بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر (1399) / برازنده ، یاسمن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرازنده ، یاسمن، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/3 99
عنوان :تأثیر 6 هفته TRX ترکیبی با HIT و مکمل چیا بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی در دانش آموزان دختر
تکرار نام مولف :نگارش: یاسمن برازنده
سال نشر :1399
صفحه شمار:99ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

شش هفته تمرین سی ایکس و مصرف چایی سبز بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان جوان (1399) / صفری ، مینا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصفری ، مینا، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/2 99
عنوان :شش هفته تمرین سی ایکس و مصرف چایی سبز بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان جوان
تکرار نام مولف :نگارش: مینا صفری
سال نشر :1399
صفحه شمار:95ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تاثیر هشت هفته تمرینات TRX به همراه مصرف زیره سیاه برترکیب بدنی ونیمرخ لیپیدی وشاخص های التهابی زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن (1398) / کاغذگر ، زهرا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاغذگر ، زهرا، نویسنده
شماره بازیابی :‭MA.SP ‭/1 98
عنوان :تاثیر هشت هفته تمرینات TRX به همراه مصرف زیره سیاه برترکیب بدنی ونیمرخ لیپیدی وشاخص های التهابی زنان غیرورزشکار دچار اضافه وزن
تکرار نام مولف :نگارش: زهرا کاغذگر
سال نشر :1398
صفحه شمار:105ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

بررسی نقش رسانه ها و تماشاگران بر جذب حامیان مالی در ورزش حرفه ای بانوان (1398) / مرتضوی مقدم ، حامد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمرتضوی مقدم ، حامد، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A SM ‭/32 98
عنوان :بررسی نقش رسانه ها و تماشاگران بر جذب حامیان مالی در ورزش حرفه ای بانوان
تکرار نام مولف :نگارش: حامد مرتضوی مقدم
سال نشر :1398
صفحه شمار:76ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در بازاریابی تورهای ورزشی در مشهد (1398) / پژواک ، حامد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپژواک ، حامد، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A SM ‭/31 98
عنوان :نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در بازاریابی تورهای ورزشی در مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: حامد پژواک
سال نشر :1398
صفحه شمار:128ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

تبیین رابطه هوش رقابتی و بازاریابی حسی با جذب مشتری در باشگاه های ورزشی بانوان شهر مشهد (1398) / پویا نسب ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپویا نسب ، فاطمه، نویسنده
شماره بازیابی :‭M.A SM ‭/30 98
عنوان :تبیین رابطه هوش رقابتی و بازاریابی حسی با جذب مشتری در باشگاه های ورزشی بانوان شهر مشهد
تکرار نام مولف :نگارش: فاطمه پویا نسب
سال نشر :1398
صفحه شمار:182ص
مواد همراه :cd

تعداد نظرات کاربران : . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

صفحه بعدی

کاربران آنلاین :24